Föreningens Namn är FriedAkuten – Kulturportalen Friedtegn SkolForum (KFSF) Organisations nr: 802503-9762. Hemort Sverige, Arvika Kultur.

 

Inledning inför Årsmötet 2018-03-21... 2:a delen, studieår två. Sammanfattning:

Föreningen Friedakuten Kulturportalen Friedtegn SkolForum finns för att möjliggöra och genomföra kultur-tvärvetenskapliga och verklighetsförankrade projektbaserade friedstudier med människan i fokus. Målet med föreningen är att skapa en grundplattform för projektbaserade individuella & kollektiva medvetandestudier med syfte att nära fridfulla och fredliga kulturer av "jag och du" i allt från ord till handlingar.

Ordet kultur som symbol beskriver här den ursprungliga iden om kultur som ett sätt att odla och kultivera. Det tvärvetenskapliga inlärande syftar på varje människas förmågor att lära sig nya ting, bilda sig, erfara, förstå, inse, utbilda och vidga sitt sätt att förstå sig på sig själv, liv och universum till och med bortom ord.

Alla som önskar påbörja sina friedstudier genom denna förening gör det med nuvarande förståelse som utgångspunkt. Finns en vilja finns en möjlighet. Valet börjar med var och en och vad vi väljer att manifestera. Om du önskar påbörja studierna genom denna föreningen är det ända du behöver göra att skriva på för fried.

Ett personligt tecken, "I sign for peace", ett datum, en signatur som ett löfte till dig själv. Vad du lägger i det löftet och vad du önskar uppnå med ditt verkande i föreningen blir upp till din egen upplysning... Du är själv ansvarig för dina studier... Ingen tvingar dig. Att vara med i föreningen och anta utmaningen att bil Fried-student är helt frivilligt.

Genom projektbaserat ("Action Research") lärande & erfarenhetsutbyten skapas förståelse och insikt. Om du väljer att signera får du varar med och utveckla frid och fred-utforskningsforum genom vilket vi kan hjälpas åt att söka förstå oss på det fysikaliskt lagenliga principernas universum.

Sett och upplevt utifrån och inifrån, med varje enskild givares unika perspektiv. Var och en med en unik möjlighet att få förståelser. Är du enig om detta? Kan vi förenas kring dessa mål? I så fall har vi något att bygga vidare på och då är du varmt välkommen att bidra med din gradvist vidare sökande förståelse förenat genom föreningen Friedakuten - KPFS. Förresten. Om du inte förstår något av det som vidareförmedlas här så kontakta initiativgivaren till lika förste samordnare JH Frode FA på epost frode@innerlink.nu Fråga och får svar som det heter...

Så med detta uppklarat låt oss ge oss in i ordens bevingade värld... Med perspektiv. Allt för att söka förståelse i vad som lär och söker samförstånd i mer än bra ord.... Om du vill... d.v.s. för utan vilja blir det svårt att förstå... Att verkligen söka andemeningen bakom allt som symboliseras här och nu kräver en hel del nyfikenhet, tålamod och vilja till förståelse för det jaget ännu inte förstått... Att dessutom sedan söka förklara det för andra... Ja det är, Hur skall vi säga... Minst sagt utmanande. Men jag skall försöka.

Vad gäller själva förståelsen: Det är ju därför jag sitter här och nu (framför skärmen, alltså) för att söka förståelse, inspiration, kraft och inre välvilja och samförstånd i det som kanske är oklart och svår-förståeligt. Det finns också en vilja till att synliggöra och medvetandegöra det som fördefinierat och inprogrammerat undermedvetet så att det blir medvetet.

Förhoppningsvis infinner sig viljan också hos dig genom detta verkande till att våga ifrågasätta och söka nya förståelser för det vi ännu inte vet och erfarenheter varför ting är som de är på ett vidare plan. Erfarenheter som vi sedan kan ge vidare, kanske till varandra, kanske till någon annan. På så vis skapas en grundförståelse som går att förenas kring, och inspireras vidare med. En grund som möjliggör alla som vill att lära och ansvara / svara an på sitt löfte till sig själv.

Vem som verkligen har rättigheten kontra skyldigheten att svara an på vad som är och inte. Ja det svaret är enligt nuvarande förståelse endast du som kan upplysas till... eftersom om allt ända till livets ursprung och ordens vidare förståelse bortom logos, är så som det lär... Om vi nu kan besrkiva det så...

Varför det kan det då vara av vikt för dig att förstå något? Well väl. vi väljer vad vi vill tro på. Kanske dock inte alla fysikaliska och universala laggar alltid håller med... Så det blir helt enkelt upp till bevis om det är så...

Så ge dig gärna till tåls och kulturera en måtta tålamod för svar verkar komma till en som söker, gradvist och efter hand. Varför då denna inledning? Och varför en förening? Jo så här ses det. Med säkerhet inte hela sanningen men... institutioner har som av hävd valt att definiera vad som skall avses med orden i sammanhanget, och om vi "skall" kunna bli en gemensam, trygg, fri och rättvis kraft som ser till varje levande varelses bästa och mest universella är det av yppersta vikt att förstå bakgrunden till så mycket av idag... d.v.s. skatteverket, eller ja... ordet som människor i historien myntade det... "Vem" är då skatteverket... Jo

skatteverket (tidigare namn Riksskatteverket och Skattemyndigheten) är en statlig förvaltningsmyndighet i Sverige för frågor inom skatteförvaltningens hela område. https://sv.wikipedia.org/wiki/Skatteverket Och skatteverket styrs av staten... och ordet "Stat (av lat. status, ställning, fast ordning) (äldre benämning kronan) är en grupp av institutioner som innehar auktoriteten att upprätta reglerna för att regera folket i ett eller flera länder, och som innehar intern eller extern suveränitet över ett givet geografiskt område. Redan Aristoteles påvisade att människor alltid levt i samhällen, men dessa saknar hos primitiva folk utbildad statskaraktär. Staten kräver kontinuitet och dess rättsordning gäller över det område där statsmedlemmarna är bosatta, oavsett deras härstamning. När personer tar rättvisan i egna händer, i strid mot staten, enskilt eller genom icke-statliga arméer, betraktas detta som statsförfall." https://sv.wikipedia.org/wiki/Statlig så. Förstår du nu varför vi behöver en förening. Jag menar appropå rättvisan?

Ett rättvisande teori ord som människor menade betyder...

"Den i särklass mest betydande teorin om rättvisa i modern tid är den som filosofen John Rawls formulerade i sin En teori om rättvisa (1971). Rawls ger ett kontraktualistiskt försvar av sin teori, som i korthet går ut på att varje individ har ett antal okränkbara friheter och att sociala och ekonomiska ojämlikheter endast är rättfärdigade om de är till nytta för de sämst ställda i samhället." https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ttvisa En myndighet då? som sätter perspektiv på liv... Vad säger den i sammanhanget? Jo... så här är det... "En myndighet är en institution som ingår i den offentliga förvaltningen eller" rättskipningen.https://sv.wikipedia.org/wiki/Myndighet

Och "Förvaltningsmyndighet är i Sverige ett begrepp som omfattar alla myndigheter – såväl statliga som kommunala – utom regeringen och domstolarna.[6] Termen används bland annat i regeringsformen. Riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige faller utanför begreppet, eftersom dessa offentliga organ inte är myndigheter utan beslutande församlingar". https://sv.wikipedia.org/wiki/Myndighet#F%C3%B6rvaltningsmyndigheter "Samhällsinstitution eller social institution är inom samhällsvetenskapen ett system av normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till bestående eller återkommande beteendemönster." Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rening

Med denna förståelse om "vem" som står bakom allt... Har det klarnat något? Har du lärt dig något? Förstår du? eller ej? Kanske skall vi fortsätta lite till... Här nedan följer ytterligare en ordrik andemeningen...

Enligt skatteverket "skall" en förening innehålla följande för att få kallas förening...

 • föreningens firma,
 • den ort i Sverige där föreningens styrelse ska ha sitt säte,
 • ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,
 • den insats med vilken varje medlem ska delta i föreningen, hur insatserna ska fullgöras
 • antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer samt tiden för deras uppdrag,
 • vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie stämma,
 • vilken tid föreningens räkenskapsår ska omfatta.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadgar. 

Vidare följer att definition av ordet förening avser: 

"En förening är en sammanslutning av fysiska och/eller juridiska personer som tillsammans verkar för ett gemensamt ändamål. De vanligast förekommande typerna av föreningar är de ideella- och ekonomiska föreningarna. Det finns även andra föreningar som är grundade på särskilda lagar, förordningar eller föreskrifter. En förening kan vara en juridisk person om den har styrelse, stadgar och medlemmar. För vissa föreningar som exempelvis de ekonomiska föreningarna, krävs även en registrering hos Bolagsverket."

Så varför denna förklaring? Alla dessa ord med så många olika defintioner av andra ord? ord som dessutom förändras över tid efter hand och beroende på vem som ser dem an?  Varför denna symboliskt ordrika information...Som det ses just nu... ? Jo så här vidareförmedlas förståelsen just nu. Värdena ligger i botten på båten och återfinns genom att söka svaren i varje levande varelses inre och vad som verkligen pockar p i det undermedvetna. Kort sagt vad resonerar med det högre och det lägre "jaget", med kropp och själ och kulturell omgivning?

Hur ser vi an på ting, på kort och lång sikt? genom insikt och förståelse & eller baserat på olika former för känslor och begär så som rädsla, hat, vrede, fruktan, avundsjuka, ignorans o.s.v? Kanske någon stans mitt emellan. Kanske är det som förmedlas inte så lätt att förstå. Kanske är det ment att vara så? Å andra sidan vad är alternativet? Vad som lär och är eller hur? d.v.s. att det allra mest grundläggande finns för alla att inse... Olika meningarna av ord kan vi enas om, eller ej, tro att vi förstår eller ej. Oavsett hur vi nu ser det hela som kan vi alla begrunda och vidareutveckla det om, och om igen. Det vi vet vet vi inte helt och kan välja att ignorera det som att vi vet och så står allt still, en stund till..

Vad jag ser och tror? Alla kan om de vill nå gott... medvetet eller omedvetet, på någon nivå. Vill vi tveckla vårt tänkande, vår kroppsliga, själsliga och andegivlig förmoga, orkar vi, förmår vi, vad händer när vi? förstår vi, vad som här avses? Att vi finns här eller där, ja där du sitter just nu för dig själv tillsammans alla andra? som önskar vidareutvecklas på alla möjligheters hav med vidareförståelsers frid och fred som ledstjärnor, det kan undersöka, eller? Att anta en sådan möjlighet och utmaning kräver i alla fall att ansvar i förhållande till det vi läser här och verklighetsuppfattning vi bär omger oss.

Att bilda sig och näras av kulturen "jag och du" i syfte att förstå och odla sig själv och sin förmoga att se. Att ge andra samma möjlighet och öka det blobala medvetande och vidga kunskap om allt potensiellt...  Ja det är i alla fall en stor anledning till att jag i JH Frode FA skrivit på för frieden och valt att manifestera denna förening som ett försök till att förstå någott. Vad andra sedermera väljer att signera på för och använda sin dyrbara tid till det är upp till dem.  Intiativet Kulturportalen FriedTegn SkolForum finns i alla fall här nu och grundades redan 2016-08-23 av tre personer...

Den finns här för att alla som önskar söka förståelser i allt, även sådant som övergår varje människas nuvarande förstånd skall få göra det trotts ...ord som söker definiera det vissa har valt att befästa och definiera som bestämda lagar skall få möjligheten att göra det. Lagar av ord som i grund och botten endast är skapade som symboler efterliknande verkligheter... enligt vad som nu insetts av skrivande samordnare jhf FA.

Vad vi med detta initativ påbörjat är en unik levande utforsknigsresa av så kallat kulturellt kultiverande. Ett initiativ som ger oss en möjlighet att både förstå det inre och det yttre tillsamman med alla som har samma drivkrafter. Genom denna odling av vårt inre är vi med och bidrar till att ge vår nuvarande och senare och tidigare förståelse till andra.

Genom öppna mötesplatser skapar vi samtidigt mötesplatser för alla nyfikna sinnen som söker lyssna, förstå och finna svar och lösningar på vad som är och lär av det vi ännu inte vet helt. Om vi under process orkar förhålla aoss ifrågasättande till vad så kallade etablerat som stadgar verkligen betyder (de interna regler som gäller för föreningar eller stiftelser. https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadgar)  och avser... Ja då kanske vi i framtiden blir de som befäster eller befriar... Så som människor av historien fått spela roll för nutiden...

Detta genom sen tidigare etablerat "förenande" organisationer, företag och stiftelser som per automatik definierat ting till en begränsad nivås definitioner och till deras dåvarande nivå av förståelse. En förståelse som genom generationerna genom ord sökt beskriva och skriva ner ett så föränderligt och transformativt "universum", ofta som absolut... :) En liten del av en ringa symbol, som söker förstå vad den ej förstår. Vad som finns att uppleva i det vi kallar universums stämmer, stämmer ej? eller hur? Nej? Förstår du?

Må väl säger jag i pressande stund... frigör så, låt oss fortsätta gå. Det är verkligen produktivt. Systematiskt.. för ett vidareutvecklande och upplysysande utforskningsforum låter sig inte styras... Om vi låter oss begränsas. Vad kan då upplevas? Om symboler bara skall styra. Vad har vi då sinnena till? Defintioner förenklar, upplevelser upplever. Skall vi se klart behöver vi självfallet ta oss förbi begränsningar. Valda på någon nivå. Och bygga på upplevda fakta unika för varje levande människa. Om vi nu anser att det finns en förståelse i det som skrivs, eller bara delvis ellerinte alls, ja då skriver vi några rader till varann. jhffrieden@kulturportalen.info och utforskningsprocessen är igång.

På så vis hjälps vi åt att tillsammans finna svar på vad som är och lär. :)

Vi har alltså i och med detta något att ta i beaktning... Ett ansvar som handlar mer om vad som är än vad vi väljer att föreställa oss om. exempelvis genom ord som ignorans...

Så när det som skrivs nu skrivs så skrivs det med en gradvist vidareutvecklande förståelse av vad som är. Jag, han Frodehoben lär sig också av att få ner det här. Att det som nu återfinns här nedan med svenska ord nedtecknat är för att underlätta en möjlighet att finna svar och kommunicera med flera på jorda..

En Kommunikationen som han förstår att finna svar på i det vi inte vet. långt utanför det vi i dag vet. Någon valde att kalla det stat. Jag väljer att benämna det som hat.t.. och ett kulturellt odlat ord som verkar befriat sig från "jord"... och den staten sade "VI" och glömde jag. Så till den grad att han glömde sig själv och människan... Men kvinna eller man eller något där emellan som sattes för att nära det att vara sann. väljer nu att kategorisera OZ, som personer förstoss.... A person is a being that has certain capacities or attributes such as reason, morality, consciousness or self-consciousness, and being a part of a culturally established form of social relations such as kinship, ownership of property, or legal responsibility.[1][2][3][4] The defining features of personhood and consequently what makes a person count as a person differ widely among cultures and contexts.

och människor som de var... Det vetenskapliga namnet Homo sapiens översätts som "förnuftig människa", men betyder egentligen "vis man",[2] där latinets homo betyder "man" och sapiens "vis".[3] Namnet uttalas ['hoːmɔ 'saːpɪɛns]. I pluralis blir namnet Homines sapientes, och uttalas ['hoːmɪnɛs sapɪ'ɛntɛs]. Så låt oss åter igen komma tillbaka till sak... och klargöra vad som verkligen är...  syftet med det hela. Kanske att öva tålamodet hos varandra. För vem är du egentligen? och vem är "jag" just här och nu idag? Vad gör vi här? när vi kunde varit där? 

Föreningen som vi "grundat" med ett litet friedtecken, ja vist den finns i etern... Men den vore ingenting utan medvetenheten.  Den är manifesterad för din och min och alla andra levande varelsers trygghet, frihet, och möjlighet till rättvisande i det stora hela. Detta innebär att den finns här först och främst för att vi tror på den som en möjlighet att lära förståelser för verkligheter. Om någon av de kulturellt etablerade stadgar & förordningar som sen tidigare setts som gällande lagar betingats genom samhällets "skall" och måsten blockerar, ignorerar eller förstvårar denna din och min och alla andras medfödda möjlighet till den vidare förståelsen av allt. D.v.s. själva grundfundamentet för den medmänsklig livsförståelsen måste av princip den så kallade medmänskligt grundläggande, ärliga och tålmodigt utforskande förståelsen av allt.

Ja rebellera då och gå upp en stig. Skapa något eget och unikt i stället för att låta någon utanför styra. Varje PAR-students val och verkande är unikt och följer av lag universums lagbundenhet... oavsett vad "föreningar" eller "stiftelser" må anse... Och är det så så är det så... Rätta gärna och eller fela...  För om stat som vi ser ordet inte längre kan hållas ansvarig för vad den gör och människor och djur och jord dör utanför... Vem hålls då ansvarig?

Genom en människas begränsande förståelser blev en stat en levande entitet, Genom en människa kan en stat också förlora sin lagbundenhet! Hit men inte längre, säger han hobbiten. Vi kan alltså konstatera att människa har rebellerat från staten satan... de har aldrig varit samma sak. Allt är bara en föreställning... Det är ju så klart... :) Vi är alltså inte staten eftersom människan inte är ord... utan jord.. om inte staten är vi och vi går in till jaget. Ja då finner vi svar... som bara vi hör... Det kan alltså kon stat eras... Att detta är en teorik... och förståelsen är helt unik....  om någon skriver "enligt skatteverkets regler" kom då ihåg... Att din kropp besitter lagar... Så visst ifrågasätter jag... Inte bara mig själv...

Frånsäger de sig det personliga ansvaret att stå för det de påstår genom att föra över ansvaret till en "juridisk person". Vem bär då ansvaret?vilket aldrig kan vara annat än vad det är? en förställning och ett skapat fiktivt väsen? som övergår åtminstånde på vissa nivåer det mänskliga förståndet... I dessa dagar så till den grad att det verkar svåröverskådligt och svårt att förstå för den lilla människan som genom sitt oförstånd bara följer föreställningen utan att kunna se klart vad som egentligen är uppenbart... och det är som följer...

Oavsett vad andra tycker och tänker och i ovissa fall också överför till andra inkklusive det jag förmedlar med min gradvisa förståelse just nu så kommer varje levande varelse få leva med sina handlingar och den energi de valt att odla genom sina val och handlingar... Alltså det vi äter får vi leva med... och det vi andas in kan vi välja till en liten del... Förutsatt att luften är ren... Alltså... Det är upp till var och en att utforska vad orsak, verkan, tankar ord och handlingar leder till. Att få kunskap om hur vi har det, hur vi tar eller får det och vad vi gör av det... om och när vi får vetskap kan endast förvaltas av av varje levande varelse på respektive nivå... oberoende av "teorier", stämmer det? ge gärna din förståelse...

Så alltså... Oavsett vad som står skrivet här eller där. Vi har svarat an, genom att att leva som vi är, så utforskas hur ting lär, som det står skrivet... Det som skrivs skrivs för att upplysa om vilket ansvar som i grund och botten svarar an inför det vi ser och upplever.  Att skydda varje livs unika möjlighet att på egen hand och i samarbete med andra levande varelser finna på och utforska universum och till sammans söka förståelser i vad som är. Det har var och en möjlighet att ta ansvar för.

För att etablerade den stora dygd som skapar ett tryggt, fritt och vidareutvecklande samhällsforum av vidare förståelser har vi inget annat val än att leva som vi lär och utforska vad som är. Alla kan svara an på det vi upplever... och mer eller mindre låter andra uppleva... Så är det av vikt att alla söker i sig själva efter svar på vad som är och lär? eller kan vi förlita oss på att andra vet alla svar? Det vi gör för. Varje individs grundläggande förståelser av grundläggande principer för fysiskt, mental och själsligt lärande kommer an på att söka förståelse och lärdom i vad som lär är....

Att motverka ignoranta, destruktiva och frihetsberövande makthirarkier med brist på ärlighet, empati, förståelse och erfarenhet är en nödvändig del i denna process då all form för ignorans stänger ute och utelämna fakta och principer som går utanför etablerade kulturella normer, regler och föreställningar. Sådana går att finna genom samarbetsformer, meningsfull sysselsättning, och frivilligt kultur-arbete i grupp så väl som enskilt. Så länge den egna fria viljan till kunskap, förståelse och insikter är drivkraten, d.v.s. 

Med ovanstående som inledande tankar följer här "kultur-Föreningens" "för- enande" stadgar som vi alla erbjuds att ta ställning till i förhållande till den vidare tryggheten, friheten och rättvisan att kunna vidareutvecklas för allas bästa och kulturutforskningens vidare främjande: All respons är välsignad. jhffrieden@kulturportalen.info.

1 § Föreningen har som mål att möjliggöra trygg, fri, rättvist utvecklande frid och fred-kultur i form av:

 • fysisk, mental, själslig och andlig utforskning och kunskapande till fördel för varje levande individs möjlighet att söka i sanning och förståelse en fridfull och fredlig kultur av "jag och du". Detta i allt från ord till handligar.

med särskild målsättning att:

 1. Verka för varje människas rättighet och skyldighet att på egen hand och i samarbete med andra medmänniskor inhämta gammal och ny förståelse och kunskap genom handlingsbaserad inlärning.
 2. Underlätta för människor att på egen hand och i samarbete med andra människor vidareutvecklas som förstående varelser.
 3. Ta fram fria och vidareutveckla fria utforskningsverktyg (så som PAR, Peace Action Research och UR-kalender) för medmänsklig utforskning.
 4. Möjligöra för människor att sprida och vidareförmedla sina förståelser, projekt, tankar och idéer lokal och globalt.
 5. Skapa helt ekonomiskt oberoende och frigörande mötesplatser för alla som vill erfarenhetsutbyta, lära och lära vidare genom handlingsbaserad inlärning.
 6. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund.
 7. Föreningen motverkar all form av diskriminering och begränsande av frihet till utforskning.

2 § Föreningens sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar genom sin signatur.

3 § Beslutande organ

Föreningens rådgivande organ är de fyra kvartalsmötena 21:a december, 21 mars, 21, juni och 21 september.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av föreningens grundare och ständige samordnare J. H Frode F. A.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är solår.

6 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa så kallade stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte i slutet av september. I brådskande fall får frågan avgöras av samordnare.

7 § Eventuella oenigheter

Talan vad gäller oenighet mellan medlem/medlemmar och andra medlemmar i föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Däremot kan oenighet mellan medlemmar tas upp, reflekteras kring och sedermera avgöras genom 12 runder i urkalender med minst 5 delgivande medlemmar.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs konsensusbaserad urkalender från samtliga närvarande vid två på varandra följande årsmöten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av samtliga delgivare.

9 § Upplösning av föreningen

 • För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, där alla vid mötet närvarande får möjlighet att göra sin röst hörd i minst 12 rundor av urkalendern.
 • I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till lokal hjälpverksamhet och föreningens handlingar arkiveras på Arvika Kommun.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

 • Föreningen är öppen för alla fysiska personer.
 • Varje signature är ett löfte till sig själv om att se innåt och odla förståelse och insiktsförmoga.
 • När fried-signatur är erlagd kan varje delgivare påbörja sin fried-utforskning.

11 § Utträde

 • Medlem som vill utträda ur föreningen, kan om den vill anmäla sig vid något av föreningens delårs-möten.
 • Medlemskapet upphör i de fall då personen skriftligen slutar att signera för fried.

12 § Avslutning av studier

 • Medlem kan endast uteslutas ur föreningen om det finns minst fyra andra delgivare som anser att delgivaren motarbetar andras PAR-studie-utforskningen och därmed föreningens verksamhet och ändamål och anklagad part inte väljer att gå 12 runder av UR-kalender med minst fyra andra delgivare minste en gång under ett helt år. Syftet är att klargöra eventuella tvister och missförstånd.
 • Delgivaren har fyra chanser på sig att närvara under ett år innan definitiv uteslutning sker.
 • Om båda parter fortfarande inte kommer överens trots tolv rundor av UR-kalender och den som riskerar att uteslutas fortfarande vill stanna kvar ges delgivaren en ny möjlighet att vid nästa delårsmöte tillsammans med tre andra delgivare gå i 12 rundor av UR-kalender. Processen fortgår så länge samtliga delgivare närvarar under 12 rundor i UR-kalendern.
 • Om personen själv önskar uteslutning ur föreningen eller blir utesluten på grund av bristande närvaro i 12 rundor vid de fyra olika tillfällen som ges under året får delgivaren åter möjlighet att minst ett år efter uteslutning signera för freden och på nytt påbörja sitt PAR-studie arbete i föreningen.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter. Medlem:

 • har rätt att göra sin röst hörd och delge sina projekt och förståelse under samtliga sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • erbjuds att på egen hand och i samarbete med andra utforska.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE
14 § Tidpunkt, kallelse Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ,

 • hålls före utgången av september månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; via mail, via brev, anslås i klubblokal och på hemsidan.
 • Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
 • Verksamhets- och förvaltningsberättelser, medlemmarnas erfarenhetsberättelser samt styrelsens arbete skall finnas tillgängliga för alla medlemmarna löpande under året och vid årsmötet. I kallelsen skall hänvisningar till dessa var dessa handlingar finns tillgängliga på hemsidan.

15 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

 • Samtliga delgivande medlemmar måste ges möjlighet att behandla och erfarenhetsutbyta ideer under årsmötet.
 • Styrelsen skall samordna årsmötet och bjuda in till dokumentation av händelsen och vad som händer och erfares om så önskas.

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

 • Medlem som signerat har rätt att göra sin röst hörd och får erfarenhetsutbyta vid samtliga möten.
 • Rösträtten, d.v.s rätten att göra sin röst här är personlig och får inte utövas genom ombud.
 • Samtliga medlem får möjlighet att yttra sig och föra fram individuella projekt och förslagsrätt på mötet.

17 § Beslut och omröstning

 • Mötena grundar sig på konsensus baserad omröstning vilket innebär att samtliga gemensammas beslut som alltså måste innefattar alla i föreningen skall tas först när alla i föreningen fått föra fram sin talan via UR-kalender. Ingen kan tvingas till något i föreningen. Vill man så vill man. Vill man inte så vill man inte.
 • Alla närvarande medlemmar som signerat för sitt medlemskap är röstberättigade medlemmar.

18 § Beslut och omröstning

 • Eventuella beslut som därefter måste fattas gemensamt görs så genom bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
 • Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor som berör hela föreningen genom absolut majoritet, vilket i denna föreningen innebär att alla måste vara överens om det gäller alla.
 • Omröstning sker öppet.
 • Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten.
 • Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

19 § Valbarhet

 • Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.
 • Det får inte finnas några anställda i föreningen. Allt grundar sig på idiellt arbete.
 • Däremot skall föreningen i den mån det är möjligt ge medlemmarna trygghet. 

20 § Ärenden vid årsmötet

 • Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

  1. Erfarenhetsberättelser under året och inbjudan till signaturer och därmed fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

  3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

  5. Fastställande av dagordning.

  6. a) Medlemmarnas erfarenheter för det senaste året.

  b) Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret inklusive balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.

  7. Revisor-berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

  8. Fråga om ansvarsfrihet för medlemmar och styrelsen för den tid revisionen avser.

  9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

  11. Behandling och framläggande av inkomna projekt, ideer och förslag från medlemmarna (motioner).

  12. Val av

  a) föreningens ordförande för en tid av 2 år.

  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.

  c) Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.

  d) Revisorer jämte suppleant för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta).

  e) Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

21 § Extra årsmöte

 • Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
 • Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
 • När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.
 • Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid på hemsida.
 • Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i föreningens lokal eller på annan lämplig plats.
 • Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
 • Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN / Val av samordnare

22 § Sammansättning, åligganden

 • Samordningsgruppen består av Samordnare och 2 övriga delgivare utvalda vid varje delårsmöte.
 • Samordningsgruppen sammanträder när samordnare & de två övriga utvalda delgivande så bestämmer.
 • Samordningsgruppen sammanträder när samordnare & de två övriga utvalda delgivande så bestämmer.
 • Samordningsgruppen skall senast 4 veckor före årsmötet sända ut information till de delgivare som går att nås och tillfråga dem om de önskar samordna för nästa möte.
 • Varje delgivare ges en möjlighet att utvecklas genom samordningsgruppen.
 • Om flera önskar vara med i samordningsgruppen ges alla som vill möjligheten att vara med ock samordna.

REVISOR

23 § Revision

 • I den mån revisor behövs på grund av ökade intäckter skall Revisor ha rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
 • Revisorn skall då inte ingå regelbundet i samordningsgruppen.
 • Föreningens räkenskaper skall vara revisorern tillhanda senast en månad före årsmötet.
 • Revisorer skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN/Samordningsgruppen

24 § Sammansättning

 • Samordningsgruppen består av Samordnaren samt 1-8 övriga delgivare.
 • Samordningsgruppen bör bestå av kvinnor och män.
 • Samordningsgruppen lär upp Samordnare, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs.
 • Vid förhinder för Samordnare eller upplärd delgivare inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning.
 • Slutar delgivare före helårets studietidsutgång inträder delgivare i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte.
 • Samordningsgruppen får lära upp delgivare till samordnare, sekreterare, kassör och övriga uppgifter i föreningen. Alla delgivare har lärorätt i föreningen, och rösträtt i alla föreningsärenden och yttrande- och förslagsrätt. Alla har möjlighet att lära sig om samtliga sysslor i föreningen.

25 § Samårdningsgruppens åligganden
När årsmötet eller delårsmötet inte är samlat är det samordningsgruppens uppgift att ansvara för föreningens angelägenheter.

 • Samordningsgruppen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för och lära vidare om föreningens verksamhet enligt nuvarande förståelser samt verka för alla medlemmarnas möjlighet till själinsikt.
 • Det åligger samordningsgruppen särskilt att
  • se till att samtliga i föreningen söker förståelse för och utforskare gällande lagar och principer.
  • Samrodnar Erfarenhetsutbyten under årsmöten och delårsmöten.
  • planerar, inspirerar till, leder och motiverar lärandet och allt arbete inom föreningen.
  • ansvara för och förvaltar föreningens medel på ett sådant sätt att det kommer varje delgivare till del enligt principen älska andra som sig själv.
  • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §
  • Samordna årsmöten och delårsmöten.

26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

 • Samordningsgruppen sammanträder efter information från Samordnaren och minst två delgivare har efterfrågat det.
 • Samordningsgruppen är beslutsmässig när samtliga delgivare kallats och alla som kan och vill är närvarande.
 • För alla beslut krävs att alla samtliga deligvare som önskar närvara är ense om beslutet.
 • Det behövs ingen utslagsröst då allas röst räknas när det gäller gemensamma beslut som rör hela föreningen.
 • Röstning får inte ske genom ombud.
 • I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall tas skriftlig eller vid telefonsammanträde.
 • Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
 • Vid sammanträde skall protokoll föras.
 • Protokoll skall justeras av Samordnare och av delgivande protokolljusterare.
 • Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

27 § Överlåtelse av beslutanderätten

 • Samordningsgruppen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till Projektgrupper eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.
 • Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta Samordningsgruppen härom.

Stadgarna reviderades 2018

Comments powered by CComment

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.